Hur har vi arbetat? Pedagogiska kopplingen?

Vårt mål är att själv dokumentera idrotten i både bild, film och skrift. Samtidigt vill vi ”få upp ögonen” för vad vi gör för att nå målen. Vi är även medvetna om att rörelsen är viktig för att kunna lära oss matte, svenska, teknik, biologi osv lättare.
Syftet med idrottsundervisningen:
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Del av syftet i svenska:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Genom att själv skriva och berätta om idrotten får vi använda språket, samt att vi genom denna sida får mottagare (ni som läser) av vårt skrivande. Det är också ett sätt för de elever som av en eller annan anledning inte kan delta i idrotten att ändå kunna vara med och  delge vad som händer i skrift och bilder. Då kan de vara delaktiga i idrottslektionen och upplevelsen av vad vi gjort. På detta sätt minimerar vi känslan av att vara utanför och de är med i gemenskapen av vad som händer på idrotten.

Rollfördelningen mellan oss elever och lärare?  De skriftliga inläggen med bilder är elevernas egna, med en del undantag för åk 2 och 3.